Dom i Förvaltningsrätten målnr 24742-15 bifall gällande tillsvidare beslut


I följande ärende handlar det om rätten till ett tillsvidare beslut. Klagande får ett beslut om personlig assistans av nämnden i Hägersten-Liljeholmen. Men beslutet blir tidsbegränsat, det gäller knappt ett år. Sedan måste den enskildes ärende omprövas igen.

Den enskilde yrkar på att beslutet ska vara ett så kallat tillsvidare beslut, där det gäller tills situationen ändras. Då tryggheten och det svåra funktionshindret gör att klagandes situation kräver stabilitet och fortsatt insats så verkar detta fullt rimligt.

Tidsbegränsade beslut gör att personer med svåra funktionshinder kan hamna i en rättsosöker situation. Därför är det av yttersta vikt för den enskildes vardag att man kan få trygghet och stabilitet.

Nämnden bestrider bifall med hänvisning till att klagande inte har ansökt om ett tillsvidare beslut. Då nämndens enda argument är att klagande inte har ansökt om ett tillsvidarebeslut, så finner rätten ingen anledning att klagandes behov av trygghet och stabilitet så ska överklagandet bifallas.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den här nedan.

Stockholm FR 24742-15 Dom 2016-04-05

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller kanske ansöka om personlig assistans? Tveka inte att kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Bifall i Förvaltningsrätten Växjö i Målnr 4586-16 gällande tillhörighet av personkretsen i 1 § 3 LSS

Förvaltningsrätten i Växjo har den 18 maj 2017 meddelat en glädjande dom i fråga om rätten till assistansersättning.

Socialnämnden i Kalmar kommun beslutade att individen som målet rör inte hade rätt till personlig assistans enligt LSS med motiveringen att personen inte bedömdes ha betydande svårigheter i sin dagliga livsföring och därför inte ett så omfattande behov av stöd och service som krävs enligt 1 § 3 LSS.

Individen i målet som lider av multipel skleros och som bland annat till följd av sitt av sjukdomen orsakade fatiguesyndrom var i behov av hjälpmedel såsom rullator, permobil och kryckor samt inte på egen hand klarade av sysslor i den dagliga livsföringen såsom att duscha, överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Växjo. Domstolen kom efter en samlad bedömning fram till att den sökandes funktionshinder var av sådan karaktär och omfattning att den starkt påverkade flera viktiga livsområden samtidigt och därför var att betrakta som stort. Förvaltningsrätten i Växjo anförde att den sökande var i ett återkommande behov av särskilt stöd för att klara funktioner som andra klarar på egen hand. Eftersom att domstolen ansåg att individens funktionshinder medförde betydande svårigheter för denna och därmed tillhörde personkretsen enligt 1 § 3 LSS, återvisades målet till Socialnämnden i Kalmar för vidare prövning.

Se målet i sin helhet nedan.

20170518DomMålNr4586-16

Moa E-F // Assistansjurist

 

Nu kommer det hjälpmedel som ska ge alla barn en röst

Hej Alla,

Poddar har tagit världen med rasande takt. Podd används för väldigt mycket som bland annat, humor, thriller, träning, naturvetenskap samt mycket mer. Det är en framgångsrik kommunikationskanal och används flitigt.

Nu används även Podd för barn som är i behov av AKK vilket står för alternativ samt kompletterande kommunikation. Denna Podd är tänkt som ett hjälpmedel för de som har svårigheter att kommunicera med talet och denna Podd görs istället med bildkommunikation.

Här går det att välja bilder med inspelat ljud där barn kan förmedla vad de vill säga. Detta är ett otroligt uppskattat hjälpmedel och ett tips till de som vill testa.

Länk till information om Podd

Dom i Förvaltningsrätten målnr 2809-14 bifall gällande tillhörande av personkrets

Följande dom handlar om tillhörande av personkretsen. Den enskilde har ett stort och varaktigt funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Det står tydligt i lagen att man i sådana fall ska tillhöra någon av dem 4 personkretsarna. Då Försäkringskassan underlåtit att redogöra för om dem övriga förutsättningarna för assistansersättningen är uppfyllda. Så bör målet återförvisas för vidare handläggning.


Försäkringskassan slarvar igen kan man konstatera. Att en statlig myndighet inte, gör ett grundligt arbete när det handlar om människors liv är alvarligt. Man kan inte hoppa över delar av den enskildes behov och vardag. Som tur är finner Förvaltningsrätten att den enskilde tillhör personkretsen och därför bör komma ifråga för assistans.

Vilka erfarenheter har ni av myndigheternas slarv? Får ni den hjälp som ni behöver? Kontakta oss på Assistansjuristerna om ni behöver hjälp vid ansökan, omprövning eller att överklaga ett beslut.

Domen i sin helhet finner ni här nedan.

Karlstad FR 2809-14 Dom 2014-10-23

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten målnr 14214-14 bifall rätt till assistansersättning i samma utsträckning som tidigare


Försäkringskassan beslutade 2014 att inte längre bevilja assistansersättning, med bedömningen att den enskilde inte längre kom upp i ett grundläggande behov på 20 timmar. Då Försäkringskassan inte beräknat alla delar av det grundläggande behovet, så kan man bara konstatera att ett stort fel har begåtts.

I och med överklagandet till Förvaltningsrätten så ändrar nu Försäkringskassan sin ståndpunkt i det aktuella ärendet och medger bifall till överklagandet. Ibland kan man fråga sig varför myndigheter inte gör rätt ifrån början? Är det okunskap eller handlar det om ekonomiska aspekter?

Vi på Assistansjuristerna får dagligen ta del av människors historier som har drabbats av det här. Vill ni läsa Domen i sin helhet så klicka på länken nedan.

14214-14

Har ni några frågor kring ett beslut, eller behöver ni göra en ansökan om assistans. Tveka inte att kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Kan man få utökad assistans om man blir sjuk? Absolut!

Det är inte lätt att vara sjuk. Särskilt inte för den om redan är i behov av extra hjälp i vardagen. Hur funkar det med den personliga assistansen när man behöver extra vård på grund av sjukdom eller skada?

 

Assistansersättning kan inte beviljas för insatser där ansvaret ligger hos sjukvården. Sjukhusens och vårdcentralernas skyldigheter regleras i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och avser alla medicinska åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador. Den typen av insatser är specifikt undantagna ifrån assistansersättningen, enligt 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).

 

Ett viktigt undantag görs för så kallad egenvård som i vissa fall kan ge rätt till personlig assistans inom ramen för andra personliga behov. Med egenvård menas sådant som en patient själv kan utföra för att behandla sjukdom eller skada. Definitionen av begreppet finns i Socialstyrelsens föreskrift om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6). Där framgår också att ansvarig personal vid sjukhuset ska dokumentera vad som är egenvård eller inte.

Bildresultat för sick

I mål nr 2120-17 fick Kammarrätten i Göteborg anledning att bedöma rätten till assistans gällande egenvård. Fallet gällde en person som till följd av sjukdomstillstånd hade fått ett ökat behov av tillsyn. På grund av sina särskilda behov mådde personen inte bra av att vistas på sjukhus och överläkaren skrev ut personen för att fortsätta sitt tillfrisknande i hemmet.

 

Kommunen menade att tillsynen i samband med sjukdomsperioden var en insats enligt HSL. Utan att ta hänsyn till om person faktiskt fick stöd enligt HSL så avslogs ansökan om utökad assistans. Kammarrätten så väl som Förvaltningsrätten var starkt kritiska mot detta förfarande och menade att kommunen måste ta hänsyn till om insatsen i praktiken också hade utförts enligt HSL. Vad sjukhuset eventuellt borde ha gjort spelar ingen roll.

 

Detta kan vara värt att ha i åtanke om man känner att olika myndigheter bara hänvisar till varandra. Det är främst kommunen som har ansvaret och hypotetiska argument saknar betydelse. Kommunen har det så kallade yttersta ansvaret för att den enskilde för den hjälp som behövs. Det kan man behöva påminna handläggarna om!

Kammarrätten i Stockholm Målnr 5515-15 – grundläggande behov över 20 timmar då tid för på- och avklädning och måltider bedöms mer tidsomfattande än vad Försäkringskassan bedömt


Klagande i det här fallet en 13-årig flicka med flera omfattande funktionshinder, ansökte om assistansersättning hos Försäkringskassan. Först ville Försäkringskassan inte att hon skulle ingå i personkretsen och gav som beslutsförslag avslag. Det var väldigt oväntat för flickan som hade varit beviljad assistans hos kommunen under en längre tid, om ej i stor omfattning. Med kompletteringar från läkare så tog Försäkringskassan in henne i personkretsen men avslog på omfattningen, dvs grundläggande behovet ej var över 20 timmar per vecka.

 

Detta överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som gick på Försäkringskassans linje. Som skäl för Förvaltningsrättens bedömning angavs bland annat följande. Förvaltningsrätten finner, med hänsyn till de aktiva insatser som beskrivs nödvändiga, att den tid som godtagits får anses rimlig. Utredningen ger således inte stöd för att flickans behov av hjälp med de grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka och hon har därmed inte rätt till assistansersättning.

 

Flickan med hjälp av ombud överklagade till Kammarrätten som beviljade prövningstillstånd. Kammarrätten tog den av klagande uppskattade tiden för hjälpbehovet mer på allvar och förstod att den tid som Försäkringskassan bedömt ej var tillräcklig, särskilt när det gällde behoven av- och påklädning och måltider.

 

Vill ni läsa domen i sin helhet, klicka på länken här nedan.

20160129KRStockholmDomMålnr5515-15

 

 Behöver ni hjälp i domstol eller att ansöka om assistans, kontakat oss på Assistansjuristerna

 

//Niklas

  Jurist

 

 

 

 

 

Dom i Kammarrätten målnr 2737-12 bifall gällande fler aktiva assistanstimmar

Klagande yrkar på fler aktiva timmar då hans behov av tillsyn under all sin vakna tid är oerhört stort. Av den medicinska utredningen framgår tydligt att han aldrig kan lämnas ensam. För att kunna kommunicera samt att förebygga ett självskadebeteende så behövs tillsyn av övervakande karaktär. Detta har Förvaltningsrätten i sitt korta domskäl inte tagit hänsyn till.

Försäkringskassan fortsätter att vidhålla att Förvaltningsrättens beslut är korrekt och att det måste vara ett mer utåtagerande beteende, som kan orsaka skada på andra eller honom själv. Ingenting har man tagit in av den medicinska utredningen. Som tur är har Kammarrätten sett annorlunda på saken.

Så här skriver Kammarrätten:

Med hänsyn till att Henrik Holmberg har behov av ständig tillsyn och då de i målet aktuella timmarna, en och en halv respektive två timmar per dygn, inte avser dygnsvila utan vaken tid, finner kammarrätten att Henrik Holmberg har rätt till hel assistansersättning för dessa timmar. Assistansersättning ska således, även för denna tid, utges för hel timme på sedvanligt sätt. Henrik Holmbergs överklagande ska sålunda bifallas.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, klicka på länken här nedan.
2737-12 (12)

Behöver ni hjälp i domstol eller med att ansöka om assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Dom i Kammarrätten Göteborg målnr 3474-16 bifall gällande fler assistanstimmar

 

Klagande yrkar på att han ska beviljas assistans in den omfattning som han har sökt. Enligt ADL bedömning klarar den enskilde endast 8 av 47 aktiviteter på egen hand. Det finns också läkarintyg som ytterligare stärker behovet av tillsyn nattetid och omfattande assistans dagtid. För att klara sin dagliga livsföring har den enskilde varit hänvisad till hemtjänst resterande tid. Vilket inte kan ses som goda levnadsvillkor.

Stadsområdesnämnden Väster i Malmö kommun menar att det inte framkommit något nytt som gör att en annan bedömning av behovet kan göras. Men då hemtjänsten registrerat att dusch och förflyttningar tar betydligt längre tid än det som nämnden beviljat så anser domstolen att den enskilde ska beviljas ytterligare tid för detta. Därför meddelar man bifall till klagande. För att ta del av Domen i sin helhet klicka på länken här nedan.

3474-16

Behöver ni hjälp att överklaga eller ompröva ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Högsta förvaltningsdomstolen, Mål nr 682-17

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu (2017-04-20) ett avgörande prövningstillstånd gällande en överklagad dom från Kammarrätten i Göteborg. Målet avser ett ärende om rätt till assistansersättning och Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del som avser frågan huruvida hjälp med sondmatning är att anse som ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I Kammarrätten kom man fram till att den sondmatning som var för handen i det specifika målet inte utgjorde en hälso- och sjukvårdssinsats utan egenvård, varför inga hinder för att assistans skulle kunna lämnas för åtgärden ansågs föreligga.  I motsats till Försäkringskassan, ansåg domstolen vidare att åtgärder såsom sondmatning som är att anse som egenvård, också kan utgöra ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, så länge som åtgärden i det enskilda fallet kan knytas till någon av de åtgärder som enligt lagtexten utgör ett grundläggande behov. Eftersom måltider är ett grundläggande behov enligt lagtexten och då sondmatningen i målet ansågs vara av privat karaktär, gav domstolen sökanden bifall för rätten till assistansersättning. Eftersom den person som sondmatningen gällde inte kunde lämnas ensam vid matning med maskin och därmed krävde övervakning av medicinska skäl, ansågs sökanden ha rätt till assistans både för sondmatning via spruta och med maskin.

Ett glädjande avgörande från Kammarrätten, nu återstår att invänta Högsta förvaltningsrättens avgörande och prejudicerande domslut!

Se Högsta förvaltningsrättens beslut om prövningstillstånd samt underrätternas domar nedan.

HFDPTMålnr68217

Moa E-F//Assistansjurist