KAN MAN FÖRÄNDRA?

På STILs seminarium i Almedalen så menade Jonas Franksson ordförande i STIL att det var lätt att förändra dem grundläggande behoven, så att dem ses i sin helhet. Men det var enligt Lena Hallengren för svårt att ändra lagstiftningen om grundläggande behov. Jag tror att skulle viljan finnas hos vår regering och andra politiker att verkligen förändra LSS, så skulle det inte vara några problem.

Tanken med LSS när den kom var att man skulle bort från tänket kring instutitioner som den enda lämpliga insatsen. Tyvärr så är vi påväg åt det hållet igen. Vi har många gånger läst om kommuner som bygger boenden för barn bl.a på senare år.

LSS är ju den insatsen som faktiskt garanterar ett aktivt medborgarskap, att man som funktionshindrad kan vara en del av samhället med samma förutsättningar som alla andra.Mitt inlägg har jag hämtat information från artikeln som ni hittar här:https://assistanskoll.se/20190718-Almedalen-2019-Anvend-artikel-19.html Jag kan verkligen rekommendera er att gå in och läsa den.

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 9774-18, bifall gällande rätt till personlig assistans enligt LSS

 

Klagande menar att Förvaltningsrätten har räknat lågt vad det gäller hennes grundläggande behov. Hon är i behov av all den assistanstid som hon yrkat. Klagande gör också ett tillägg att hon ska beviljas tid för kommunicering med en timme per dag.

 

Enskede-Årsta Vantör stadsdelsnämnd anser dock att klagandes hjälpbehov inte är av den omfattningen att hon ska beviljas personlig assistans då hon klarar mycket själv.

 

 

 

Kammarrättens avgörande blir att vid personlig hygien att det föreligger ett visst grundläggande behov. Men man gör ingen annan bedömning än den som Förvaltningsrätten gjort. Även i de andra grundläggande behoven så gör Kammarrätten samma bedömning.

 

Men vid det grundläggande behovet kommunicering så gör Kammarrätten en annan bedömning, man beslutar att behov finns för kommunicering med 7 timmar och 47 minuter per vecka. Detta gör att man anser klagande ha rätt till personlig assistans. Därmed upphävs underinstanserna avgöranden och målet överlämnas till nämnden för beräkning av den totala insatsen.

 

 

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

Stockholm KR 9774-18 Dom 2019-06-11

 

 

Behöver ni hjälp med att överklaga eller ansöka om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas

//sekreterare

 

Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 7868-18, bifall gällande fortsatt rätt till personlig assistans enligt LSS.

 

Vuxen och omsorgsnämnden i Gnesta kommun beviljade klagande personlig assistans med  36 timmar per vecka i augusti 2017. Beslutet var tidsbegränsat. Beslutet överklagades och man kom fram till att nämnden i Gnesta kommun bortsett från klagandes övriga behov.

 

 

Enligt vittnen som känner klagande väl, så behöver hon motivering och handgriplig hjälp för att klara vardagsmoment. Det här har inte nämnden tagit hänsyn till då man fattat sitt beslut.

 


För enligt förvaltningslagen (2017:900) som kom i juli 2018. Så får en myndighet som första instans bara ändra ett gynnande beslut om man anser att det tillkommit nya omständigheter och att det gör att pga detta så är beslutet felaktigt. För ett beslut som är gynnande för en part får bara ändras vid vissa i bestämmelsen angivna förutsättningar.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

 20190607LinköpingFRDom786818

 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

Niklas
//sekreterare

 

Beslut i Förvaltningsrätten Härnösand målnr 4566-17, bifall gällande fortsatt rätt till assistansersättning.

 

 

 

 

Klagande har haft assistansersättning med mer än 85 timmar i veckan. Vid en omprövning så anser Försäkringskassan att klagandes behov av hjälp med sondmatning räknas som en sjukvårdande insats.

 

Detta gör att bedömningen av klagandes grundläggande behov inte överstiger 20 timmar i veckan. Försäkringskassan yrkar således avslag.

 

Förvaltningsrätten gör med stöd av dom i Högsta förvaltningsdomstolen som säger att sondmatning där det krävs ett integritetsnära hjälp räknas som grundläggande behov.

 

Därför visar Förvaltningsrätten ärendet tillbaka till Försäkringskassan för ny utredning med utgångspunkten att sondmatning ska räknas som grundläggande behov.

 

 

Vi väntar nu på den lagändring som ska göra att andning och sondmatning räknas som grundläggande behov, som det ser ut kommer en lagrådsremiss i november gällande andning. Tyvärr har den ändring av LSS som gör att sondmatning kan räknas som grundläggande behov flyttats fram på obestämd tid.

 

 

Vill ni läsa Beslutet i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 

Domen kommer att läggas till inom kort

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 27169-18, bifall gällande person krets tillhörighet enligt LSS.

 

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avslog ansökan om fortsatt utökad personlig assistans för klagande, då man ansåg att hon inte tillhörde personkretsen enligt LSS.
Man anser att klagandes funktionshinder är stort och varaktigt. Men att den inte medför svårigheter och är av den omfattning att klagande ska tillhöra personkretsen.

 

Det här är nog en av de konstigaste anledningar som jag hört, man medger att funktionshindret är stort och varaktigt men sedan så tycker man inte att hon tillhör personkretsen.

 

Vidare yrkar klagande på en rad felaktigheter i nämndens bedömning. Så som att hon kan inta måltider själv bl.a. Vidare kan hon inte göra några förflyttningar på egen hand, detta har inte nämnden heller tagit hänsyn till. Det här är bara några av alla felaktigheter i nämndens bedömning.

 

Trots allt detta så yrkar nämnden på att vid en eventuellt bifall till överklagan att domen verkställs först då den vunnit laga kraft. Eftersom man anser att inget nytt har tillkommit till ärendet i form av läkarintyg och ADLintyg.

 

Förvaltningsrätten anser dock att klagandes behov av hjälp och stöd är stort och varaktigt. Vilket gör att hon tillhör personkretsen.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

Stockholm FR 27169-18 Dom 2019-05-17

 

Behöver ni hjälp att ansöka om assistans, eller att överklaga ett beslut. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Kammarrätten Göteborg målnr 4990-18, bifall gällande aktiv tillsyn under all vaken tid

 

 

 

 

Den klagande är blind på båda ögonen, samt autistisk, och har medelsvår utvecklingsstörning och epilepsi. Vilket gör att hon inte kan lämnas ensam. Ett brinnande ljus kan vara väldigt farligt då den enskilde kan gå ditt och bränna sig. Hon går in i saker, i väggar och hörn bl.a. Hon förstår inte faror utan kan om någon lagar mat lägga huvudet på plattan.

 

Vid frustration så slår hon sig själv, hon kan även slå mot ny personal. Annan fara som föreligger är att hon kan gå rätt ut i gatan, bränna sig, ramla och slå sig då hon ej förstår faror. Klagande har också svårt att uppfatta, samordna och organisera sin kropp.

 

 

Hon kan påkalla uppmärksamhet genom enstaka ord, även om hon inte alltid kan förmedla vad hon vill så kan hon svara ja eller nej på följdfrågor. Hon kan förstå enklare meningar och blindskrift.

 

Vill ni läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Göteborg KR 4990-18 Dom 2019-05-14

 

Behöver ni hjälpa att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 4899-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Socialnämnden i Kalmar kommun ansåg att klagandes grundläggande behov inte var av den omfattning och karaktär som berättigar till insatsen personlig assistans.

 

Vid överklagan så hävdar den enskilde att denna är i stort behov av stöd med bl.a lavemang och stomiskötsel som den enskilda ska berättiga till samma grundläggande behov som hjälp vid vanliga toalettbesök. Den enskilde är också i stort behov av hjälp med annan hygien. Både i hemmet och vid besök till badhuset.

 

 

Socialnämnden menar att det grundläggande behovet bara kommer upp i 6 timmar och 30 minuter per vecka. Vilket gör att klagande inte berättigad till sökt insats.

 

Som tur för den enskilde så hade rätten en annan syn på saken.

 

Vill ni läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

FRDommålnr489917

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

 

Niklas
// sekreterare

Dom i Förvaltningrätten Karlstad målnr 4419-18, bifall gällande personkretstillhörighet

 

 

Klagande har tidigare varit beviljad personlig assistans i olika omfattningar.

 

Nu beslutar dock Vård och omsorgsnämnden i Karlstad att klagande inte längre tillhör personkretsen, pga att den enskildes hjälpbehov inte är av den omfattning som krävs för att tillhöra dem olika personkretsarna inom LSS.

 

Tidigare fick hon ett interimistiskt beslut till dess att Förvaltningsrätten avgjort ärendet i sak.
Med det menas att Vård och omsorgsnämndens beslut inte längre ska gälla till dess att ett slutgiltigt beslut tagits i ärendet.

 

 

 

Klagande lider av EDS vilket innebär ett komplext smärttillstånd och benskörhet bl.a detta har den enskilde framfört som argument för sitt överklagande.

 

Kommunen tycker däremot att klagandes tillstånd inte är av den omfattning att assistans behov föreligger.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 

Domblogg

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Östersunds kommun backar

 

Östersunds kommun ville att det skulle finnas särskilda skäl för att anställa anhöriga som assistenter.

Kommunens motivering var att den enskilde inte får samma självbestämmande samt att man inte kan larma om något är fel.

 

Nu så beklagar chefen för Vård och omsorgsförvaltningen den oro som skapats.

Men varför backar kommun? Jo Inspektionen för vård och omsorg har sagt beslutet inskränker den enskildes rätt till inflytande och medbestämmande enligt 6§ i LSS.

Att ha anhöriga som assistenter måste varje person få välja själv. Att ha anhöriga som assistenter är något varje person måste få välja själv.

Gå gärna in och läs artikeln i sin helhet på:

https://assistanskoll.se/20190507-ostersunds-kommun-backar.html

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
// sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö i målnr 697-18, bifall gällande sondmatning som grundläggande behov.

 

Den klagande har en svår hjärnskada, och är i behov av andningsgymnastik samt sondmatning. Detta till följd av att den klagande varken kan sitta, gå eller krypa.
Den enskilde kan inte kommunicera på något sätt pga sin hjärnskada.

Utan tillsyn dygnet runt så finns en allvarlig risk för den enskildes liv.

Försäkringskassan menar att det inte är medicinskt styrkt att det behövs dubbelassistans för den enskilde. Eftersom endast föräldrarnas uppgifter finns.

Vårdnadshavaren menar att det krävs ingående kunskaper om barnet ifråga pga kraftiga kramper. Kunskap om hur man ska bryta anfallen kan inte ens sjukhuspersonal.

 

Gällande matning så har den enskilde stor risk att få ner mat i lungorna vilket då bildar slemproppar. Barnet får ofta kräkningar under matning och då måste sonden kopplas ur för att förhindra kvävning.

För att förstå komplexiteten på funktionshindret, så krävs det en introduktion på 100 timmar av nya assistenter.

Som tur är förstår rätten den klagandes svåra funktionshinder och meddelar bifall till överklagan.

Vill ni läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

FRDommålnr69718

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare