Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 10658-16, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Klagande har haft personlig assistans med 31 timmar i veckan. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg beslutade att avslå ansökan om fortsatt utökad assistans. Med motiveringen att klagande inte längre tillhör personkretsen.

 

 

Man menar vidare att de medicinska underlagen inte styrker att klagandes funktionshinder inte beror på normalt åldrande eller är varaktig. Det finns bara kortare läkarbesök i det medicinska underlaget. Kommunen anser att det inte kan styrkas att det psykiska funktionshindret är av en sådan omfattning att det medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

 

 

Klagande yrkar däremot på att hon ska få fortsatt assistans då hennes funktionshinder är av en sådan omfattning att hon är i behov av assistans. Hon behöver tillsyn dygnet runt, samt stöd och hjälp för att klara av dagliga sysslor och personlig hygien.

 

Inga trovärdiga uppgifter som talar emot det medicinska underlaget har framlagts. Vidare har frågan om personkretstillhörighet aldrig ifrågasatts vid tidigare förhandlingar i domstol. Man har totalt ignorerat det medicinska underlaget som faktiskt är ett stark bevisning i målet. Detta ser vi gång efter gång i olika ärenden att man helt bortser från alla intyg som framställs.

 

 

Har ni varit med om något liknande?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan.

Göteborg_FR_10658-16_Dom_2016-10-14

 

Niklas //sekreterare

Kritiserat förslag återkallas

 

I Sundbybergs kommun var man påväg att driva igenom ett förslag om hårdare riktlinjer gällande rätten till assistans och indraget stöd till föräldrar med barn som har funktionshinder. Det här var höll på att drivas igenom utan att rådet för funktionshinder var informerade. Representanter för DHR ( Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet) samt RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdom) är starkt kritiska till förslaget.

 

I somras ville de ha ett möte med nämndordförande Josefin Malmqvist (M) efter att flera medlemmar hört av sig och förlorat sin assistans. Istället fick det besked av andra vice nämndordförande Jesper Wiklund (V) av sig och berättade om de nya riktlinjerna för LSS och SOL. Vilket var helt oacceptabelt enligt DHR och RBU.

 

 

Många kommuner har börjat införa restriktioner och en gräns för beviljade timmar, eftersom fler och fler ärenden hamnat hos kommunen då många blir av med den statliga assistansen. Vikten av att alla kan vara delaktig i samhället räknas inte för personer med funktionshinder idag. Det här gäller inte bara på kommunal nivå utan även rikstäckande.

Vill ni läsa mer om det här, så klicka på länken nedan.

 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kritiserat-forslag-dras-tillbaka/repdpnqhC!KDJH3bW0rfeMtgl5QkL5@Q/

 

Behöver ni hjälp mot kommunen eller Försäkringskassan? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 253-17, bifall gällande personlig assistans

 

Socialnämnden i Ljungby kommun avslog ansökan om personlig assistans. Som motivering till beslutet fastslog att klagande behöver hjälp med guidning och stöttning i alla vardagliga aktiviteter men klarar av att utföra dom efter att instruktioner givits. Dock klarar han inte sammanhang av mer komplicerad och abstrakt natur.

 

Behovet att tillgodose sina grundläggande behov är av sådan omfattning att klagande måste anses tillhöra gruppen funktionshindrade med dem allra största behoven. Klagande har haft assistans i många år men blev 2016 av med den vid omprövning hos Försäkringskassan. Kommun gick på samma linje trots ett påvisat stort behov hos klagande.

 

Bland annat har klagande ett mycket begränsat sätt att kommunicera, vilket gör att man måste känns honom väl för att kunna förstå honom. Som stöd för detta har han två läkarintyg samt vittnesmål från assistenter. Trots det här så förvägras han personlig assistans från Ljungby kommun.

 

Lyckligtvis för klagande är rätten av en annan åsikt.
Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan.

 

Växjö FR 253-17 Dom 2017-08-29

 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas sekreterare

Prövningstillstånd Högstaförvaltningsdomstolen målnr 682-17, bifall gällande assistansersättning

Klagande har ett hjälpbehov med måltider, personlig hygien, klä av och på sig samt att kommunicera med andra. Med andra ord ett stort behov med dem allra mest grundläggande sakerna i livet. Det vill säga det grundläggande behovet.

 

Klagande yrkar på 40 timmars hjälpbehov skolveckor samt 61 timmar på lediga veckor. Personen har ett stort omvårdnads behov som inte kan täckas av normalt föräldraansvar. Maten får hon genom sondspruta vilket tar 45 min per måltid. Under måltiden krävs aktiv tillsyn för att förhindra att hon ska dra i slangen till sprutan. Hon får även mat genom smakportioner genom munnen. Gällande toalett situation behövs en mycket omfattande hjälp flera gånger om dagen. Hon kan ej ta hänsyn till andra människor och trafik och behöver därför ständig och aktiv tillsyn för att inte skada sig själv och andra.

 

Försäkringskassan yrkar på avslag med motiveringen att normalt föräldraansvar föreligger till det att barnet fyllt 9 år. Det kan ju inte vara normalt föräldraansvar när barnet har ett så omfattande omvårdnadsbehov.

 

Ärendet har nu meddelats prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, där får vi hoppas att rätten fattar ett beslut som hjälper klagande och många andra i samma situation.

Domen i sin helhet hittar ni här nedan

 

HFDProtokollmålnr68217

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett ärende? Eller ansöka assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 11357-16, bifall fortsatt assistansersättning

Försäkringskassan yrkar vid omprövning i maj 2016 att klagande inte får assistansersättning från och med juni månad. Klagande vidhåller att de grundläggande behoven är mer omfattande än vad Försäkringskassan har bedömt.

 

Förvaltningsrätten menar i juni 2016 att det överklagade beslutet i avvaktan på det slutgiltiga beslutet inte ska gälla. Förvaltningsrätten menar att det är ostridigt att klagande tillhör personkretsen. Försäkringskassan menar att de grundläggande behoven är 15 timmar och 30 minuter per dag. Enligt ett flertal intyg så har klagande ett stort grundläggande behov. Avsaknaden av stabilitet och bålbalans är av största vikt för hjälpbehovet. Försäkringskassan har nu halverat tiden för de grundläggande behoven sen tidigare beslut vilket måste ses som helt galet.

 

Försäkringskassans medicinske rådgivare som tagit del av två av de intyg som åberopats som bevisning menar det inte är bevisat att klagande blivit sämre. Klagande har dock haft assistansersättning i 20 år och menar att det om något ska ligga till grund för att rätten ska pröva ärendet. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Stockholm FR 11357-16 Dom 2017-08-04

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller göra en ansökan om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 9482-16, bifall gällande assistans vid sondmatning och tillsyn vid måltider

 

Klagande får beslut på 44,5 timmar per vecka, resterande tid hänvisar Helsingborgs kommun till föräldraansvaret.

 

Klagande yrkar på att beviljas assistans för all vaken tid förutom då hon är i skolan. Kommunen menar att inkomna synpunkter på den kommunicering som nämnden har skickat ut inte föranleder ändring av beslutet.

 

Vilket bara kan anses nonchalant och dålig handläggning av ärendet. Vidare kan man bara ifrågasätta om en korrekt beräkning av antalet timmar gjorts. I yttrandet finns även flera moment som kommunen inte har berört i beslutet.

 

I beslutet har man schablonmässigt gjort avdrag för föräldraansvar, man har helt enkelt inte beaktat specifika behov som klagande har. Läkarbesök och omvårdnad är bara några av de olika saker där klagande kräver mycket större omvårdnad än någon jämnårig utan funktionshinder.

 

Förvaltningsrätten meddelar bifall så att klagande får 35 minuter mer i veckan för in och utkoppling av sondmatning samt 6 timmar och 25 minuter för tillsyn vid måltider. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

Malmö_FR_9482-16_Dom

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas //sekreterare

 

Kammarrätten i Göteborg målnr 6690-16, bifall gällande assistans vid måltid och hjälpmedel

Klagande behöver hjälp att ta på en benskena för att kunna träna, vilket ofta är av stor vikt vid funktionshinder. Vidare behöver han någon som är närvarade då han vid förflyttning annars kan ramla ur sin rullstol. Han har också yrkat på mer assistans så att han kan utföra sin vattenträning.

 

 

Klagande behöver hjälp i alla delar av måltiden och måste därför ha någon närvarande. Han har tidigare inte varit beviljad hjälp vid intagandet av själva måltiden. Klagande har pga en stroke förlamning i vänster sida och ett kraftigt synbortfall. Och behöver därför omfattande hjälp vid måltiden. Det föreligger också stor risk att han ska sätta i halsen när han äter pga sin förlamning.

 

Kammarrätten menar att det finns stöd för att någon måste vara närvarande när klagande intar måltiden. Klagande beviljas också hjälp att ta på benskena vid träning.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan

Kammarrätten i Göteborg målnr 6690

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Uppsala målnr 1704-17, bifall assistansersättning nu fråga om personkretstillhörighet

Försäkringskassan beslutar i augusti 2016 att inte bevilja klagande assistansersättning, med motiveringen att han inte tillhör personkretsen. Man menar vidare att funktionshindret inte är varaktigt pga att den enskilde har en arm med varierande god förmåga. Att klagande bara har en arm efter amputation visar inte på ett omfattande behov enligt Försäkringskassan.

 

 

Klagande överklagar beslutet och menar att det inte finns någon fast tidsgräns för vad som kan anses vara ett varaktigt funktionshinder. Man måste i sådana här fall titta på hela utredningen för att kunna göra en bra bedömning av personkretstillhörigheten. Pågående behandling och rehabilitering är inte ensamt skäl för att funktionshindret inte är varaktigt.

 

 

Intygen styrker att funktionshindret i höger arm är varaktigt, vilket måste anses som goda bevis på att klagande tillhör personkretsen. Av underlagen framgår att vänster arm amputerades 1982 samt att den enskilde har daglig smärta och mycket begränsad rörlighet i höger axel och arm.

 

Förvaltningsrätten anser att det är ostridigt att klagande är i behov av ett omfattande stöd och hjälp i sin dagliga livsföring. Även med en operation så kommer han att vara i behov av stöd och hjälp dagligen. Hans behov är stort och omfattande och gör att han därmed ska tillhöra personkretsen. Förvaltningsrätten meddelar därför bifall till överklagan.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

Uppsala FR 1704-17 Dom 2017-05-30

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Kammarrätten i Göteborg målnr 3456-17, bifall gällande prövningstillstånd i fråga om nekande av vittnesförhör

Klagande yrkar på att han ska ha rätt till assistansersättning, han anför vidare att han nekats vittnesförhör i den förhandling som ägt rum i Förvaltningsrätten. Då vittnet är av högsta vikt för klagandes möjlighet att få assistans så var detta förödande för honom. Detta strider mot Europa konventionen när man genom avvisande av vittnen nekar klagande möjlighet till en rättvis rättegång.

 

 

Han har begärt muntlig förhandling där expert vittne kallats samt en vän till familjen som kan intyga klagandes stora hjälpbehov. Man har avslagit begäran om muntlig förhandling med motiveringen att det hållits vid flera andra tillfällen, vilket man kan tycka är väldigt konstigt.

 

Vill ni veta mer om när muntlig förhandling kan begäras så står det mer om det i Domen nedan.

 

Kammarrätten meddelar att de vittnen som klagande vill höra aldrig tidigare hörts i målet, man kan därför inte avgöra hur deras vittnesmål påverkar utgången av målet. Därför meddelas prövningstillstånd och man återvisar målet till Förvaltningsrätten för att ta upp målet på nytt.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

 

3456-17

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller göra en ansökan om assistans?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 12757-15, bifall gällande väntetid på natten.

I april 2015 beviljar Försäkringskassan assistansersättning med 78 timmar perioden december till maj samt 80 timmar perioden juni till november. I beslutet beviljas dubbelassistans med 2,39 timmar samt aktiv assistans under natten med 35 minuter.

 

Vad det gäller väntetid under natten så hävdar Försäkringskassan föräldraansvar som så många tidigare fall.

 

Klagande yrkar på att få assistans för all aktiv tid samt för väntetid med 8 timmar och 45 minuter per natt. Vidare är klagandes funktionshinder av den karaktären att hon måste ha någon i närheten som kan bistå vid behov. Den komplexa hjälp som hon är i behov av hela dygnet kan inte anses ingå under normalt föräldraansvar. Vidare saknar klagande konsekvens tänk och hamnar lätt i farliga situationer vilket kräver ständig tillsyn.

 

Förvaltningsrätten anser att det är ostridigt att den hjälp som klagande är i behov av nattetid inte kan gälla som Föräldraansvar. Hon beviljas därför tid för den del som under resterande dygnsvila. Sammanlagt 8 timmar och 45 minuter per natt. Ärendet överklagades senare av Försäkringskassan till Kammarrätten. Utan framgång för Försäkringskassan.
Om ni vill läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

 

 
Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 12757

 

Behöver ni hjälp att överklaga i ett liknande fall? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

 

Niklas //sekreterare