Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 7705-16, bifall gällande personlig assistans för kommunikationsträning och tillsyn all vaken tid

 

Klagande beviljas totalt 53 timmar och 38 minuter personlig assistans av Stadsdelsnämnden i Angered Göteborg, samt 25 dygn på korttidsvistelse per år. Det här är inte i enlighet med vad klagande yrkar.
 

 

Klagande yrkar på att det finns ett större hjälpbehov än vad som framkommit i beslutet. T.ex har tandborstning beviljats för 10 min två gånger dagligen. Men enligt intyg från tandläkare kan det vara väldigt svårt att borsta tänderna på ett autistiskt barn. Vidare behöver klagande tugga Fluorette tuggummi 6 gånger dagligen, och behöver då aktiv tillsyn så att hon inte spottar ut tuggummit eller sväljer det.

 

Anledningen till behovet av aktiv tillsyn beror till största del på ett aggressivt beteende och kommunikations svårigheter. Vidare behövs också hjälp med kommunikation för att klagande inte ska hamna i trångmål. Då kommunikationsförmågan är dålig även för hennes ålder och diagnos.

 

I enlighet med intygen som åberopats som bevisning i målet så har klagande följande funktionshinder: psykisk utvecklingsstörning, autistiskt syndrom, epilepsi och ADHD. Dessa många diagnoser gör hjälpbehovet extra stort. Ansökan om utökning av assistans har gjorts med tanke på att klagande blivit äldre och hennes behov har ändrats.

 

Om ni vill läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Göteborg_FR_7705-16_Dom_2017-03-20

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 353-17, bifall gällande personkretstillhörighet enligt LSS

 
Omsorgsnämnden i Gävle kommun har avslagit ansökan om personlig assistans, med motiveringen att klagande inte tillhör personkretsen. Klagande har allvarliga problem pga CP-skada och vårdas helt av sin far. För att tillgodose dem stora behoven så yrkar man på ett minimum av 150 timmar i månaden för att kunna täcka det stora behov som klagande har.

 

 

Nämnden motsätter sig det överklagade beslutet och menar att i fall rätten bifaller överklagan så ska det verkställas först då Domen vunnit laga kraft.

 

 

 

Vidare har klagande stora svårigheter att sova och inta föda. Födan intas via en knapp i magen. Klagande behöver hjälp med allt i sin vardag så som kommunikation och stort hjälpbehov gällande de grundläggande behoven.

Domen i sin helhet kan ni läsa i en länk här nedan:

Falun FR 353-17 Dom 2017-09-14

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller kanske ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas /sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 2106-17, bifall gällande assistansersättning

 

Klagande har en brist på impulskontroll sen tidig ålder. Vilket gör att han behöver ständig tillsyn. Plus detta har han en hög grad av aggressivitet, som gör att han är i behov av tung medicinering. Från början hade klagande dubbelassistans för att klara hans plötsliga impulsgenombrott.

 

När han upplever motgångar och tillkortakommanden så kan han göra väldigt oväntade saker. Det föreligger också en suicidal benägenhet vilket är extra allvarligt. Behovet av stöd och påminnelser är alltid aktuellt. Man måste tillexempel säga till honom att äta, han skulle inte klara av att öppna dörren för hemtjänst som kommer med mat.

 

 

Han klarar ingen påklädning själv och kan tillexempel inte välja kläder efter väder. Som exempel skulle han kunna gå i shorts i 20 minus grader. Medicineringen och personal som känner honom väl, hjälper till att undvika att farliga situationer uppstår.

 

 

Men här tyckte inte Försäkringskassan inte att han var i behov av assistans. Vilket alla förstår var helt galet. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

Växjö FR 2106-17 Dom 2017-09-20

 

 

Har ni varit med om något liknande? Tveka inte att kontakta oss på Assistansjuristerna.
Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 10658-16, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Klagande har haft personlig assistans med 31 timmar i veckan. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg beslutade att avslå ansökan om fortsatt utökad assistans. Med motiveringen att klagande inte längre tillhör personkretsen.

 

 

Man menar vidare att de medicinska underlagen inte styrker att klagandes funktionshinder inte beror på normalt åldrande eller är varaktig. Det finns bara kortare läkarbesök i det medicinska underlaget. Kommunen anser att det inte kan styrkas att det psykiska funktionshindret är av en sådan omfattning att det medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

 

 

Klagande yrkar däremot på att hon ska få fortsatt assistans då hennes funktionshinder är av en sådan omfattning att hon är i behov av assistans. Hon behöver tillsyn dygnet runt, samt stöd och hjälp för att klara av dagliga sysslor och personlig hygien.

 

Inga trovärdiga uppgifter som talar emot det medicinska underlaget har framlagts. Vidare har frågan om personkretstillhörighet aldrig ifrågasatts vid tidigare förhandlingar i domstol. Man har totalt ignorerat det medicinska underlaget som faktiskt är ett stark bevisning i målet. Detta ser vi gång efter gång i olika ärenden att man helt bortser från alla intyg som framställs.

 

 

Har ni varit med om något liknande?
Kontakta oss på Assistansjuristerna.
Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan.

Göteborg_FR_10658-16_Dom_2016-10-14

 

Niklas //sekreterare

Kritiserat förslag återkallas

 

I Sundbybergs kommun var man påväg att driva igenom ett förslag om hårdare riktlinjer gällande rätten till assistans och indraget stöd till föräldrar med barn som har funktionshinder. Det här var höll på att drivas igenom utan att rådet för funktionshinder var informerade. Representanter för DHR ( Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet) samt RBU (Rörelsehindrade Barn och Ungdom) är starkt kritiska till förslaget.

 

I somras ville de ha ett möte med nämndordförande Josefin Malmqvist (M) efter att flera medlemmar hört av sig och förlorat sin assistans. Istället fick det besked av andra vice nämndordförande Jesper Wiklund (V) av sig och berättade om de nya riktlinjerna för LSS och SOL. Vilket var helt oacceptabelt enligt DHR och RBU.

 

 

Många kommuner har börjat införa restriktioner och en gräns för beviljade timmar, eftersom fler och fler ärenden hamnat hos kommunen då många blir av med den statliga assistansen. Vikten av att alla kan vara delaktig i samhället räknas inte för personer med funktionshinder idag. Det här gäller inte bara på kommunal nivå utan även rikstäckande.

Vill ni läsa mer om det här, så klicka på länken nedan.

 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kritiserat-forslag-dras-tillbaka/repdpnqhC!KDJH3bW0rfeMtgl5QkL5@Q/

 

Behöver ni hjälp mot kommunen eller Försäkringskassan? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 253-17, bifall gällande personlig assistans

 

Socialnämnden i Ljungby kommun avslog ansökan om personlig assistans. Som motivering till beslutet fastslog att klagande behöver hjälp med guidning och stöttning i alla vardagliga aktiviteter men klarar av att utföra dom efter att instruktioner givits. Dock klarar han inte sammanhang av mer komplicerad och abstrakt natur.

 

Behovet att tillgodose sina grundläggande behov är av sådan omfattning att klagande måste anses tillhöra gruppen funktionshindrade med dem allra största behoven. Klagande har haft assistans i många år men blev 2016 av med den vid omprövning hos Försäkringskassan. Kommun gick på samma linje trots ett påvisat stort behov hos klagande.

 

Bland annat har klagande ett mycket begränsat sätt att kommunicera, vilket gör att man måste känns honom väl för att kunna förstå honom. Som stöd för detta har han två läkarintyg samt vittnesmål från assistenter. Trots det här så förvägras han personlig assistans från Ljungby kommun.

 

Lyckligtvis för klagande är rätten av en annan åsikt.
Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan.

 

Växjö FR 253-17 Dom 2017-08-29

 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas sekreterare

Prövningstillstånd Högstaförvaltningsdomstolen målnr 682-17, bifall gällande assistansersättning

Klagande har ett hjälpbehov med måltider, personlig hygien, klä av och på sig samt att kommunicera med andra. Med andra ord ett stort behov med dem allra mest grundläggande sakerna i livet. Det vill säga det grundläggande behovet.

 

Klagande yrkar på 40 timmars hjälpbehov skolveckor samt 61 timmar på lediga veckor. Personen har ett stort omvårdnads behov som inte kan täckas av normalt föräldraansvar. Maten får hon genom sondspruta vilket tar 45 min per måltid. Under måltiden krävs aktiv tillsyn för att förhindra att hon ska dra i slangen till sprutan. Hon får även mat genom smakportioner genom munnen. Gällande toalett situation behövs en mycket omfattande hjälp flera gånger om dagen. Hon kan ej ta hänsyn till andra människor och trafik och behöver därför ständig och aktiv tillsyn för att inte skada sig själv och andra.

 

Försäkringskassan yrkar på avslag med motiveringen att normalt föräldraansvar föreligger till det att barnet fyllt 9 år. Det kan ju inte vara normalt föräldraansvar när barnet har ett så omfattande omvårdnadsbehov.

 

Ärendet har nu meddelats prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, där får vi hoppas att rätten fattar ett beslut som hjälper klagande och många andra i samma situation.

Domen i sin helhet hittar ni här nedan

 

HFDProtokollmålnr68217

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett ärende? Eller ansöka assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 11357-16, bifall fortsatt assistansersättning

Försäkringskassan yrkar vid omprövning i maj 2016 att klagande inte får assistansersättning från och med juni månad. Klagande vidhåller att de grundläggande behoven är mer omfattande än vad Försäkringskassan har bedömt.

 

Förvaltningsrätten menar i juni 2016 att det överklagade beslutet i avvaktan på det slutgiltiga beslutet inte ska gälla. Förvaltningsrätten menar att det är ostridigt att klagande tillhör personkretsen. Försäkringskassan menar att de grundläggande behoven är 15 timmar och 30 minuter per dag. Enligt ett flertal intyg så har klagande ett stort grundläggande behov. Avsaknaden av stabilitet och bålbalans är av största vikt för hjälpbehovet. Försäkringskassan har nu halverat tiden för de grundläggande behoven sen tidigare beslut vilket måste ses som helt galet.

 

Försäkringskassans medicinske rådgivare som tagit del av två av de intyg som åberopats som bevisning menar det inte är bevisat att klagande blivit sämre. Klagande har dock haft assistansersättning i 20 år och menar att det om något ska ligga till grund för att rätten ska pröva ärendet. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Stockholm FR 11357-16 Dom 2017-08-04

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller göra en ansökan om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 9482-16, bifall gällande assistans vid sondmatning och tillsyn vid måltider

 

Klagande får beslut på 44,5 timmar per vecka, resterande tid hänvisar Helsingborgs kommun till föräldraansvaret.

 

Klagande yrkar på att beviljas assistans för all vaken tid förutom då hon är i skolan. Kommunen menar att inkomna synpunkter på den kommunicering som nämnden har skickat ut inte föranleder ändring av beslutet.

 

Vilket bara kan anses nonchalant och dålig handläggning av ärendet. Vidare kan man bara ifrågasätta om en korrekt beräkning av antalet timmar gjorts. I yttrandet finns även flera moment som kommunen inte har berört i beslutet.

 

I beslutet har man schablonmässigt gjort avdrag för föräldraansvar, man har helt enkelt inte beaktat specifika behov som klagande har. Läkarbesök och omvårdnad är bara några av de olika saker där klagande kräver mycket större omvårdnad än någon jämnårig utan funktionshinder.

 

Förvaltningsrätten meddelar bifall så att klagande får 35 minuter mer i veckan för in och utkoppling av sondmatning samt 6 timmar och 25 minuter för tillsyn vid måltider. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

Malmö_FR_9482-16_Dom

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna

Niklas //sekreterare

 

Kammarrätten i Göteborg målnr 6690-16, bifall gällande assistans vid måltid och hjälpmedel

Klagande behöver hjälp att ta på en benskena för att kunna träna, vilket ofta är av stor vikt vid funktionshinder. Vidare behöver han någon som är närvarade då han vid förflyttning annars kan ramla ur sin rullstol. Han har också yrkat på mer assistans så att han kan utföra sin vattenträning.

 

 

Klagande behöver hjälp i alla delar av måltiden och måste därför ha någon närvarande. Han har tidigare inte varit beviljad hjälp vid intagandet av själva måltiden. Klagande har pga en stroke förlamning i vänster sida och ett kraftigt synbortfall. Och behöver därför omfattande hjälp vid måltiden. Det föreligger också stor risk att han ska sätta i halsen när han äter pga sin förlamning.

 

Kammarrätten menar att det finns stöd för att någon måste vara närvarande när klagande intar måltiden. Klagande beviljas också hjälp att ta på benskena vid träning.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan

Kammarrätten i Göteborg målnr 6690

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare