Dom i Förvaltningsrätten Jönköping målnr 614-17, bifall gällande assistans vid sjukhusvistelse

 

Klagande har ett svårt funktionshinder som innebär att hon inte kan sätta sig upp själv, hon kan inte ens vrida på huvudet. Vilket gör att hon måste ha någon nära sig hela tiden. Under sjukhusvistelsen så har hon upprepade gånger kräkts och utan någon vid sin sida, så skulle hon ha kvävts. Sjukhuspersonalen tog endast hand om inställning av dropp, smärtlindrig och andra saker som var relaterade till varför hon var inlagd.

 

 

Klagande ansöker om fler assistanstimmar för att kunna ha sina assistenter hos sig på sjukhuset. Detta avslår Socialnämnden i Hofors kommun. Hon har totalt sökt om 131,5 timmar för assistans på sjukhuset. Tidigare bara varit beviljad 25 timmar, kammarrätten anser dock att hon pga av sin svåra problematik ska ha rätt till ytterligare 106,5 timmar.
Hon klarar inte av att sätta sig upp utan dubbelassistans, och kan som sagt lätt kvävas vid kräkningar utan omedelbar hjälp. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

Jönköping_KR_614-17_Dom_2018-02-05

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 3558-17, bifall gällande assistansersättning

 

Klagande yrkar på att han behöver ständig tillsyn då han vistas i skolan, pga av självskadebeteende, som kan utlösas då han blir exalterad, stillasittande samt passiv.
Han saknar också helt förmåga att kunna tillgodose sina grundläggande behov och påkalla hjälp eller ens bedöma när han är i behov av hjälp. Precis som styrkt i läkarintyg av överläkare T Börsbo så kan man inte lämna en person som agerar som ett litet barn utan tillsyn.

 

 

Att mamman sagt i Förvaltningsrätten att sonen kan lämnas ensam i olika rum hemma, för kortare perioder om någon tittar till honom med jämna mellanrum. Så är inte det relevant då personen är i behov av ständig tillsyn och hans mamma jobbar heltid som sjuksköterska och kan omöjligt finnas till hands. När man är 19 år finns inget föräldraansvar, och man ska kunna klara sig på egen hand. Men i detta fallet så är personens kognitiva beteende som ett barns, och är därför i behov av ständig tillsyn.

 

 

 

Kammarrätten anser att det då framkommer av utredningen att klagande fungerar som ett barn i förskoleåldern så har han svårt att förstå risker och konsekvenser av sitt handlande. Han kan också skada sig själv när han blir orolig eller exalterad, vilket gör att han inte kan lämnas ensam särskilt länge. Man meddelar därför bifall till överklagan.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

Stockholm KR 3558-17 Dom 2018-02-01

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller att göra en ansökan. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 263-17, bifall gällande personkretsbedömning

 

Försäkringskassan beslutar att inte ändra sitt beslut i november 2017 gällande assistansersättning. Klagande yrkar på att beslutet ska inhiberas så att han har fortsatt rätt till assistansersättning.
Han har så stora fysiska funktionshinder att det är ingen tvekan han uppfyller alla kriterier inom LSS. Klagande åberopar tidigare ADL bedömning samt kompletterande läkarintyg för att styrka sin sak.

Förvaltningsrätten tar upp målet direkt till avgörande, därför finns ingen tid för att beakta för yrkandet av inhibition.

Det är helt ostridigt att klagande har ett varaktigt funktionshinder, då han är helt förlamad i nedre extremiteter. Även den smärta som klagande har i nacke och axlar anses som varaktigt i LSS mening. Pga av denna smärta kan han inte lyfta armarna över horisontalplan. Inte ens den smärtstillande medicin som har skrivits ut hjälper klagandes smärtproblematik. Ingenting i den medicinska bevisningen talar för en förbättring, därför kan det anses som ett varaktigt funktionshinder.
 

 

 

Klagande behöver hjälp med på och avklädning, förflyttningar, ändra läge i sängen, även hjälp med hygien pga smärtor samt övriga behov som att städa, göra inköp och tvätta.
Förvaltningsrätten visar målet åter till Försäkringskassan för att utreda klagandes rätt till assistansersättning.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 Linköping FR 263-18 Dom 2018-01-19

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller göra en ansökan?

Kontakta oss på Assistansjuristerna

//Niklas
sekreterare

 

Dom i Kammrrätten Jönköping målnr 1109-17, bifall gällande tillhörighet av personkretsen

 

Klagande har ett funktionshinder där det saknas behandlingsformer. Hon har provat smärtlindring, akupunktur och sjukgymnastik utan att visa några förbättringar. Tillståndet måste anses vara varaktigt och orsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon har varit sängliggande i två år, men ända anser nämnden i Borås Stad att förbättringar kan ske med rätt specialister. Trots att läkare gjort oberoende bedömningar om att ingen förbättring av tillståndet kan ske.

 

 

Nämnden i Borås Stad anser ända att hon inte tillhör personkretsen inom LSS. Tyvärr väljer senare Förvaltningsrätten att gå på kommunens linje. Med motiveringen att den medicinska utredningen är för gammal och inte tillräcklig för att göra gällande att hon tillhör personkretsen. Därför väljer Förvaltningsrätten att meddela avslag i målet.

 

 

Kammarrätten anser däremot att klagande lider av stora smärtor och att detta är styrkt av arbetsterapeut. Vidare menar rätten att det sammantagna medicinska underlaget inte kan
vara frågan om ett funktionshinder av tillfällig natur. Då klagandes svårigheter är stora och orsakar betydande problem i den daglig livsföringen så tillhör hon personkretsen anser Kammarrätten.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan

Jönköping_KR_1109-17_Dom_2018-01-22

 

Vill ni ha hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 8520-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Socialnämnden i Haninge kommun beslutar i februari 2017 att avslå klagandes begäran om insatser enligt LSS, med motiveringen att dem redan tillgodoses genom Försäkringskassan.
Klagande överklagar beslutet och tycker att socialnämnden i Haninge kommun brustit i sin utredningsskyldighet och skyldighet att motivera sitt beslut. Hon yrkar på att få kostnader för personlig assistans för personlig assistans upp till 152 timmar i veckan.

 

Något mycket ovanligt sker i denna Dom, socialnämnden i Haninge går på klagandes linje och återtar ärendet för fortsatt handläggning. Det här är mycket ovanligt att man ser.

 

 

I den här domen så får man ingen bakgrunds fakta gällande klagandes funktionshinder eller sjukdomshistoria. Det som dock går att fastslå är att den måste vara av mycket allvarligt slag, då kommunen genast går på klagandes linje och tar tillbaka ärendet. När det gäller kostnader så är kommunerna väldigt sällan samarbetsvilliga. Att man inte vill hjälpa den enskilde trots avsaknad av insatser kunde vi se i Kalla Fakta på tv4 i måndags. Man struntar totalt i den skyldighet man har att fungera som ett skyddsnät för den enskilde när den statliga assistansen dras in.

 

Vill ni läsa domen sin helhet så finns den i en länk nedan:

 

Stockholm FR 8520-17 Dom 2018-01-15

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller skriva en ansökan om personlig assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 4960-17, bifall tillhörande av personkretsen enligt LSS

 

Vård och omsorgsnämnden i Helsingborg avslog klagandes ansökan om personlig assistans samt bostad med särskild service. Med motiveringen att klagande inte tillhörde någon av personkretsarna inom LSS. Eftersom hon då inte anses tillhöra någon av personkretsarna, så avslås ansökan om personlig assistans och bostad med särskild service.

 

 

Klagande har enligt läkarintyg som lagts fram som bevisning i målet följande:
Efter traumatisk bilolycka har hon hjärnskada och kropsslesioner ( skador på organ eller yttre vävnad) på höger sida av kroppen. Samt epilepsi som följd av efterförloppet. Detta har orsakat minnes och lässvårigheter samt nedsatt koncentrationsförmåga.
Hon har också lätt för att bli uttröttad. Läkaren anser att ett boende med särskild service skulle vara en mycket bra lösning för klagande. Pga den sjukdomsbild som hon har. Enligt psykolog journal föreligger ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter olyckan.

 


 

Stora kognitiva svårigheter föreligger också, då klagande inte kommer ihåg och kan boka avboka saker flera gånger per dag. Så som färdtjänst, hemtjänst, daglig verksamhet och läkartider.
Hon glömmer att hon varit i kontakt med färdtjänsten och bokar om flera gånger per dag, därför behöver hon någon som stöd i sin vardag för att hjälpa henne att komma ihåg.

 

Förvaltningsrätten anser att klagande tillhör personkretsen då hon har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder orsakat av yttre våld. Till följd av bilolyckan.

Därför meddelar man bifall.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

 Malmö FR 4960-17 Dom 2018-01-12

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Beslut i Förvaltningsrätten Umeå målnr 2923-17, bifall till yrkande om inhibition i mål gällande assistansersättning

Klagande är sedan 2013 beviljad assistansersättning med 102 timmar i veckan. Men vid en uppföljning den 7 november 2017 av assistansersättningen så har Försäkringskassan beslutat att klagande inte längre har rätt till ersättning.

 

Man anser att klagande inte längre kommer upp i 20 timmars grundläggande behov. Enligt den nya bedömningen så uppgår de grundläggande behoven bara till 11 timmar och 50 minuter i veckan. Anledningen är att tidigare räknades att sköta sin stomi som ett grundläggande behov. Men nu så räknas det som egenvård.

 

 

Klagande yrkar på att Försäkringskassans beslut inte längre ska gälla en så kallad inhibition.
Detta brukar bara bifallas när det finns mycket goda chanser att målet slutgiltigt ska bifallas, vilket i detta fall måste ses som mycket glädjande för klagande.

 

Rätten anser att hans behov är så gott som oförändrade i det aktuella fallet, endast Försäkringskassan syn på egenvård har ändrats vilket gör att man ger bifall till yrkandet om inhibition. Gällande frågan om egenvård så meddelar socialstyrelsen i målnr 682-17 prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen att egenvård visst kan vara ett grundläggande behov.

 

Vill ni läsa beslutet i sin helhet, så finns det i en länk nedan:

 

 Umeå FR 2923-17 Ej slutligt beslut 2017-12-07


Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller göra en ansökan, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 8-18, bifall gällande personlig assistans i avvaktan på slutligt beslut

 

Klagande yrkar på att kammarrätten ändrar förvaltningsrättens beslut och ger henne rätt till personlig assistans i avvaktan på slutligt avgörande. Hon bor i egen lägenhet och har ett stort och varaktigt funktionshinder, som innebär mycket hjälp med dem grundläggande behoven.
Där behoven är av mycket personlig och integritetskänsligt karaktär. Hon har personlig assistans och daglig verksamhet, inga andra insatser är beviljade.

 

Socialnämnden i Salems beslut att avslå henne personlig assistans kommer att innebära stora olägenheter och svårigheter för henne. Att när man bor själv i egen lägenhet och lever ensam så blir man oerhört isolerad utan betydande insatser som personlig assistans, eller andra sociala insatser. I många fall kan man inte klara sig utan assistans i vardagen.

 

När det grundläggande behov som klagande har uppgår till 3 timmar per vecka så har man rätt till personlig assistans enligt ett prövningstillstånd från Högsta Förvaltnings Domstolen målnr 1057-17.

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

 Stockholm KR 8-18 Dom 2018-01-12

 


Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller göra en ansökan om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 1363-17, bifall gällande fler assistanstimmar

I februari 2017 beslutade Försäkringskassan av avslå klagandes ansökan om fler assistanstimmar. Man drog samtidigt in hela assistansbeslutet, vilket inte ändrades vid den omprövning som begärdes.

 

Klagande yrkar på att han ska beviljas assistansersättning i den omfattning som han sökt eller som rätten finner rimligt. Till stöd för sin talan har han medicinska intyg, tillbudsrapporter samt intyg från skola och avlastningsboende.
 

Hjälpbehovet innefattar toalettbesök, hjälp vid måltider, kommunikation samt tillsyn då risk förekommer att han ska skada sig själv. Gällande toalettbesök så anser Försäkringskassan att hjälpen där bara är av tillfällig natur. Även om man har påvisat att behoven är varaktiga och hållit på i ett år.

 

 

 

 

Vad det gäller kommunikation så anser Försäkringskassan att han bara ska beviljas 30 min om dagen, vilket är alldeles för lågt. Då i den tiden ska inräknas hur han kommunicerar med andra och hur han tar emot kommunikation från andra.
Tidigare har han bedömts haft behov av hjälp av någon med ingående kunskap om honom, för att han ska inta måltider, klä på sig och duscha m.m.
Att ha ingående kunskap om honom är livsviktigt för att kunna förhindra utbrott som kan skada både honom själv och andra.

 

 

Försäkringskassan menar att det inte är tillräckligt styrkt att han är i behov av personer med ingående kunskap eftersom han har flera assistenter med olika kunskaper om honom. Vidare menar man att det inte är tillräckligt dokumenterat att han skulle vara i behov av personer med ingående kunskap. Som tur är tyckte Förvaltningsrätten annorlunda, man kommer fram till att hans grundläggande behov är 20 timmar och 10 minuter vilket ger honom rätt till assistansersättning.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 

 Falun FR 1363-17 Dom 2018-01-04

 

 

Behöver ni hjälp med en överklagan? Eller göra en ansökan om personlig assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Luleå målnr 845-16, bifall gällande assistansersättning

 

 

Klagande hade tidigare haft assistansersättning med 21 timmar per dag, men vid en ny prövning av assistansersättningen fastslog Försäkringskassan att klagandes hjälpbehov inte längre var av sådan omfattning att klagande skulle få fortsatt ersättning. Man motiverade det med att de grundläggandebehoven inte var av privat och integritetskänslig natur. Därför drog man in beslutet.

 

 

Klagande yrkar däremot att man hennes behov kräver ingående kunskap gällande kvalificerade motiverings och aktiverings kunskaper samt aktiv tillsyn. Pga av hennes psyksiska funktionsnedsättningar saknar hon förmåga och omdöme att ta hand om sig själv.

 

 

Enligt intygen behöver hon hjälp av personer med god kunskap om henne och hennes funktionshinder annars finns risk för självskadebeteende. Det tar lång tid att lära känna henne och det räcker inte med vanlig arbetsinstruktion och information för att ge henne behövligt stöd. Risk förekommer att hon kan skada andra samt om någon utan ordentlig kunskap försöker förklara situationer för henne, så kan hon både skada sig själv och andra.

 

 

En personlig assistent skriver att det tog två år att lära känna klagande väl. Hon menar att social kunskap inte kommer naturligt för klagande samt att hon har svårt att ta kontakt med andra människor. Som assistent måste man hela tiden vara på vakt så att hennes självdestruktiva sida inte tar över. Klagande blir ledsen om saker inte klaras upp och hon inte förstår vad som händer. Man måste förstå hennes uppfattningsförmåga samt dem risker som alltid föreligger. Vilket är svårt utan ingående kunskap om henne.

 

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Luleå_FR_845-16_Dom_2016-11-14

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare