Hjälpmedel och information

 

 

Hur tycker ni att informationen kring vilka hjälpmedel som finns att tillgå är? Min erfarenhet är att det är ganska stor variation. I en del landsting får man väldigt bra information och i andra nästan ingenting. En stor skillnad kan också vara vilken arbetsterapeut man har. En del är bra och informerar samt är väldigt hjälpsamma. Men tyvärr finns det helt okunniga terapeuter som inte vet vad som finns att tillgå för att underlätta vardagen.

 

 

 

I torsdags besökte jag och mina kollegor en hjälpmedelsmässa på Kista mässan. Där fanns ett stort utbud av olika saker, sängar och madrasser som var tryckavlastande, olika rullstolar så som en lättare form av elrullstol som kunde vikas ihop och på så sätt lyftas in i bilen. Olika träningshjälpmedel för att underlätta blodcirkulationen bl.a. Vilket var extra intressant och bra. Permobil hade en stor monter och visade upp olika modeller, som man också kunde få prova vad jag förstod. Det fanns också en variant av segway som man satt i, mycket rolig och annorlunda idé.

 

Men den sak som jag och mina kollegor fastnade extra för var en form av handske som heter bioservo, som hjälpte en att få ökad muskelstyrka när man ska lyfta någonting. Den var otroligt effektiv och en mycket smart uppfinning.

 

Skriv gärna vilka erfarenheter ni har av hjälpmedel på vår Facebook sida

 

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 290-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

 

 

Ljungby kommun avslår ansökan om personlig assistans enligt LSS med motiveringen att klagandes behov av dem mest grundläggande karaktären inte är tillräckligt stor. Klagande är i behov av guidning och stöttning i alla vardagliga aktiviteter. Samt att han har svårt att förstå abstrakta och komplicerade situationer.

 

 

 

Klagande yrkar på muntlig förhandling med motivering att han har en svår och ovanlig form av autism parallellt med en utvecklingsstörning. Han menar vidare att de grundläggande behoven uppgår till 31 timmar per vecka. Varav 12,8 timmar är hygien, 1,2 timmar på och avklädning, 7 timmar kommunikation, och 9 timmar måltider. Vidare kan inte klagande lämnas ensam då han kan skada sig själv eller ha sönder saker i sin omgivning. Han saknar också förståelse för vad som kan vara farligt.
 

 

 

 

För att han ska ha en trygg och lugn miljö för sitt funktionshinder, så fungerar inte gruppboende eftersom det kommer göra honom oroligare och risken för utåtagerande beteende ökar. Han behöver med hjälp än vad som kan erbjudas i en gruppbostad, klagande har haft personlig assistans sedan 2003.

 

 

 

Socialnämnden anser att han inte har ett grundläggande behov vid måltider, och att hjälpen vid måltider mer är av övervakande karaktär. Vad det gäller av och påklädning så är det inte fysiskt nära och kan inte räknas som ett grundläggande behov enligt kommunen. För att sammanfatta räknar dom bara med att de grundläggande behoven tar 4 timmar och 30 minuter i veckan, och innefattar bara två grundläggande behov.

 

 

Som tur är har rätten en annan uppfattning. Förvaltningsrätten meddelar bifall till överklagan. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan:

 

 Växjö FR 290-17 Dom 2017-10-23

 

 

Behöver ni hjälp med en överklagan? Eller att ansökan om personlig assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

 

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 4025-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Funktionsstödsnämnden i Malmöstad beslutade att avslå klagandes ansökan om personlig assistans. Man anser att hennes grundläggande behov är av den omfattningen att de överstiger ett normalt föräldransvar, men inte av en sådan grad att personlig assistans kan komma på fråga. Resterande behov tycker dem ska gå under normalt föräldraansvar.

 

 

Hennes grundläggande behov är så pass stort att det bör föranleda en utredning av övriga hjälpbehov. Bara en minimal del av klagandes behov bör räknas till föräldraansvar då hon är 8 år. Nämnden tycker att överklagandet ska avslås. Med motiveringen att den totala tiden för behoven bara är 10 timmar och 30 minuter i veckan. Man får intrycket när man läser Domen att kommunen har gjort en väldigt snål beräkning. Som vanligt har man inte sett till klagandes behov och funktionshinder. Den tid som hennes behov tar bör vara mycket längre.

 

 

 

Rätten anser att klagandes grundläggande behov är av sådan omfattning att det berättigar till personlig assistans. Samt den del att nämnden inte alls beaktat övriga behov som klagande har.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

 

Malmö_FR_4025-17_Dom_2017-10-12

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Åsa Regnér KU-Anmäls

 

Alla människor har rätt att kunna bestämma över sina liv. Det här håller regeringen med Åsa Regnér i spetsen på att ta ifrån personer med funktionshinder.

 

LSS-lagstiftningen är en otroligt viktig frihetsreform, som har gett många människor möjlighet att kunna jobba, ha familj, utöva fritidsaktiviteter bl.a.

 

Alternativet är ett liv i isolering och utanförskap, för oerhört många personer med svåra funktionshinder. Man blir helt enkelt instängd i sitt eget hem, utan i en del fall möjlighet laga sin egen mat, gå på toaletten eller ta på sig sina kläder. Många saker som dem allra flesta tar för givet.

 

De senaste åren har vi kunnat se hur allt fler förlorar sin assistans och i en del fall blir helt utan insats från samhället. Föräldrar tvingas sluta jobba för att ta hand om sina barn med funktionshinder för att assistansen dras in. Andra tvingas sluta jobba för att man kan helt enkelt inte få på sig kläderna på morgonen, då är alternativet att gå till jobbet i pyjamas.

 

Åsa Regnér och regeringen uppmanar 2016 Försäkringskassan i sitt regleringsbrev, bryta utvecklingen av antalet timmar. Vilket har resulterat i att nu nära på 1000 personer förlorat sin assistans.

 

Att regleringsbrevet bidragit till att det är oerhört svårt att få assistans idag, det är det ingen tvekan om. Idag är det så många som 88 procent som får avslag på sin nyansökan.

 

Liberalerna KU-anmäler nu Åsa Regnér för hennes handlande i den aktuella assistanskrisen.

 

 

Vill ni läsa mer gå in på aftonbladets artikel, länk hittar ni här nedan:

 

 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zRLMb/l-nu-ku-anmaler-vi-regner-for-lss-krisen

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

Niklas
//sekreterare

 

 

Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 5599-16, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Klagande har varit beviljad personlig assistans sedan 2004 i en omfattning av 96,5 timmar i veckan. Men den 24 november 2016 beslutar nämnden i Vansbro kommun att dra in klagandes beslut om personlig assistans. Han blir då beviljad bostad med särskild service enligt LSS. Man motiverar beslutet med att klagande plötsligt saknar grundläggande behov. Tydligen så han mirakulöst nog tillfrisknat under de här åren, kommunernas sätt att tänka är skrämmande.

 

 

Klagande yrkar på fortsatt personlig assistans enligt tidigare beslut. Han invänder mot nämndens påstående om hans hälsotillstånd bl.a. Trots detta vidhåller nämnden sin helt otroliga hållning i frågan.

 

 

Då nämnden inte kan påvisa att förhållandena har ändrats på ett sådant sätt, att det ursprungliga beslutet kan ändras.
Så menar rätten att överklagan ska bifallas och nämndens beslut ska rivas upp.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 

Falun FR 5599-16 Dom 2017-10-13

 

Behöver ni hjälp med att ansöka om personlig assistans, eller att överklaga ett beslut? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 3149-17 och 7146-17, bifall gällande assistansersättning

 

 

Avgörande: Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och visar åter till Försäkringskassan för att bestämma omfattningen av ersättningen.

Förvaltningsrätten skriver av målnr 7146-17 gällande personlig assistans motpart Vård och Omsorgsnämnden Båstad kommun.

 

Klagande har tidigare varit beviljad assistansersättning med 138 timmar i veckan. Men i januari 2017 beslutade Försäkringskassan att klagande inte längre hade rätt till ersättning, eftersom hennes grundläggande behov inte anses överstiga 20 timmar i veckan. I samband med detta avslår man ansökan om fler timmar.

 

 

Klagande yrkar att hon ska beviljas assistansersättning i samma utsträckning som tidigare. Vidare menar hon att Försäkringskassan starkt underdrivit hennes hjälpbehov. I många delar av sitt hjälpbehov behöver hon handgriplig hjälp och tillsyn för att klara sin vardag. Hon har ett stort utåtagerande behov som kräver tillsyn. Men Försäkringskassan menar att det inte finns några inrapporterade händelser som styrker detta.

 

Gällande mål 7146-17 mot Omsorgsnämnden i Båstad kommun, så har jag valt att inte ta upp det i detta inlägg eftersom att rätten beslutade att avskriva målet. Men vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk nedan.

 

Malmö FR 3149-17 Dom 2017-10-09

 

Behöver ni hjälp med en överklagan eller en ansökan? Kontakta oss på Assistansjuristerna Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Härnösand målnr 1698-16, bifall gällande tillsyn under dagtid

 

Klagande har varit beviljad personlig assistans med 28 timmar och 55 minuter per skolvecka och 37 timmar och 40 minuter per lovvecka. Efter ansökan om utökning blev han beviljad 34 timmar och 10 minuter per skolvecka och 46 timmar och 55 minuter per lovvecka. Det här beslutet överklagas då han anser sig ha ett behov på 125,5 timmar per vecka.

 

 

Det som klagande anför som skäl för överklagandet är ett omfattande grundläggande behov. Pga av sin utvecklingstörning har han behov av hjälp med av och på klädning, hygien, samt måltider.

 

 

Klagande har även kommunikations svårigheter och beteende svårigheter. Som ex behöver han någon som sitter med och hjälper till att ta mat och finfördela den. Behovet av handgriplig hjälp vid alla hygien moment så som dusch, toalett och annat är väldigt stort och omfattande. Mer detaljerat gällande hjälpbehovet finns att läsa i Domen här nedan.

 

 

Det som inte nämnden har beaktat är hans stora tillsynsbehov. Pga sitt funktionshinder föreligger ett stor risk för självskada. Samt att han kan skada andra. Så som stoppa in saker i eluttag, kasta saker, sätta på plattor på spisen m.m. Det här blir extra tydligt när han inte förstår eller kan göra sig förstådd. Därför föreligger ett stort tillsyns behov för att undvika farliga situationer.

Vill ni läsa mer så finns Domen i sin helhet i en länk nedan:

Härnösand FR 1698-16 Dom 2017-10-02

 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansökan om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 471-17, bifall gällande rätt till assistansersättning

 

Klagande yrkar på att få fortsatt assistansersättning, då behoven inte minskat utan snarare ökat. Bara hennes behov av hjälp vid hygien är dubbelt så stort som det Försäkringskassan angivit.

 

Som exempel behöver klagande hjälp med blöja pga av inkontitinens och förstoppningsproblematik. Detta innebär många blöjbyten under dagen, och i samband med det också handgriplig hjälp med att tvätta av sig. Det här gör att klagande har ett stort hjälp behov vid hygien.

 

Gällande hjälp vid dusch så har Försäkringskassan räknat med 5 min för dusch och 5 min för hjälp med torkning. När det i själva verket tar hela 32,5 per dag i genomsnitt. Vet inte var Försäkringskassan har lärt sig att räkna, men dem har inte fått rätt utbildning.

 

Vidare behöver klagande hjälp 90 minuter i veckan för olyckor, som kan hända pga tidigare nämnda problem vid toalett besök. Här har endast Försäkringskassan räknat med 30 minuter i veckan. Både vid påklädning och matsituation är hon i stort behov av stöd och hjälp. Pga matvägran så måste man då hjälpa till så att hon får i sig maten.


Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Växjö FR 471-17 Dom 2017-10-10

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller göra en ansökan om personlig assistans.
Kontakta oss på Assistansjuristerna
Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 7705-16, bifall gällande personlig assistans för kommunikationsträning och tillsyn all vaken tid

 

Klagande beviljas totalt 53 timmar och 38 minuter personlig assistans av Stadsdelsnämnden i Angered Göteborg, samt 25 dygn på korttidsvistelse per år. Det här är inte i enlighet med vad klagande yrkar.
 

 

Klagande yrkar på att det finns ett större hjälpbehov än vad som framkommit i beslutet. T.ex har tandborstning beviljats för 10 min två gånger dagligen. Men enligt intyg från tandläkare kan det vara väldigt svårt att borsta tänderna på ett autistiskt barn. Vidare behöver klagande tugga Fluorette tuggummi 6 gånger dagligen, och behöver då aktiv tillsyn så att hon inte spottar ut tuggummit eller sväljer det.

 

Anledningen till behovet av aktiv tillsyn beror till största del på ett aggressivt beteende och kommunikations svårigheter. Vidare behövs också hjälp med kommunikation för att klagande inte ska hamna i trångmål. Då kommunikationsförmågan är dålig även för hennes ålder och diagnos.

 

I enlighet med intygen som åberopats som bevisning i målet så har klagande följande funktionshinder: psykisk utvecklingsstörning, autistiskt syndrom, epilepsi och ADHD. Dessa många diagnoser gör hjälpbehovet extra stort. Ansökan om utökning av assistans har gjorts med tanke på att klagande blivit äldre och hennes behov har ändrats.

 

Om ni vill läsa domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

Göteborg_FR_7705-16_Dom_2017-03-20

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas //sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 353-17, bifall gällande personkretstillhörighet enligt LSS

 
Omsorgsnämnden i Gävle kommun har avslagit ansökan om personlig assistans, med motiveringen att klagande inte tillhör personkretsen. Klagande har allvarliga problem pga CP-skada och vårdas helt av sin far. För att tillgodose dem stora behoven så yrkar man på ett minimum av 150 timmar i månaden för att kunna täcka det stora behov som klagande har.

 

 

Nämnden motsätter sig det överklagade beslutet och menar att i fall rätten bifaller överklagan så ska det verkställas först då Domen vunnit laga kraft.

 

 

 

Vidare har klagande stora svårigheter att sova och inta föda. Födan intas via en knapp i magen. Klagande behöver hjälp med allt i sin vardag så som kommunikation och stort hjälpbehov gällande de grundläggande behoven.

Domen i sin helhet kan ni läsa i en länk här nedan:

Falun FR 353-17 Dom 2017-09-14

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut? Eller kanske ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna. Niklas /sekreterare