Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 1651-17, bifall gällande personlig assistans vid tillsyn

 

Klagande är vid överklagandet 2 år och 3 månader när nämnden i Upplands-Bro kommun fattar sitt beslut. Klagande saknar kroppskontroll, kan inte sitta upp, hålla upp huvudet. Saknar förmåga att krypa, gå eller röra sig självständigt. Behöver hjälp med all form av hygien samt saknar förmåga att äta och dricka självständigt.

 

Klagande har ständiga kräkningar som orsakar andningsuppehåll. Tilläggas ska också att klagande nästan aldrig sover. Så vi pratar här om aktiv vaken natt.

 

 

2015 tycker  nämnden att klagandes behov kunde tillgodoses med 40 timmar och 50 minuter i veckan. Bara av den korta sammanfattning som jag gjort ovan, så kan alla förstå att det inte på långa vägar är tillräckligt.

 

Förvaltningsrätten anser att klagande är i behov av tillsyn som går över det som man kan kalla vanligt föräldraansvar. Rätten bifaller överklagan på så sätt att klagande har rätt till tillsyn som ett övrigt hjälpbehov.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

20180315FRDommålnr165117A.N

 

Behöver ni hjälp att överklaga eller ansöka om assistans, kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Beslut i Kammarrätten Göteborg målnr 6429-17, bifall gällande prövningstillstånd för personlig assistans

Klagande förlorar i Förvaltningsrätten i ett mål gällande personlig assistans. Han yrkar på att få personlig assistans all vaken tid. Med motiveringen att hans funktionshinder förutom föräldraansvaret medför ett behov som är mycket större än de 5,5 timmar som stadsdelsnämnden i Göteborg Angered har beräknat.

 

Stadsdelsnämnden fattar detta beslut trots att man tagit del av alla intyg från både läkare och pedagoger. I förvaltningsprocesslagen så står det att ett mål ska bli så utrett som beskaffenheten kräver. I och med detta så noterar Kammarrätten att Förvaltningsrätten inte haft tillgång till alla handlingar i målet så som utredning från Försäkringskassan m.m. Vilket gör att man inte kan fatta ett riktigt beslut i ärendet.

 

 

Att Förvaltningsrätten inte har sett till att begära ut de handlingar som kommunen haft i ärendet, är ett så stort fel att målet ska visas åter till Förvaltningsrätten för fortsatt utredninng. Beslutet får inte överklagas vilket är ovanligt.

 

Vill ni läsa beslutet i sin helhet, så finns det i en länk här nedan:

6429-17

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller göra en ansökan om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Lena Hallengren ersätter Åsa Regnér

 

Åsa Regnér ska få nytt jobb inom FN, med vilka meriter kan man fråga sig? Under socialdemokraternas och Åsas tid vid makten så har 1380 personer förlorat sin assistans.
I höstas så drog man så tillslut i handbromsen då Försäkringskassan skrivet ett brev och varnat för effekterna av den Dom som kom under sommaren.

Den här domen skulle innebära att ingen längre skulle ha rätt till vänte eller beredskapstid för att få assistans. Resultat skulle bli att 6000 skulle ramla ur den statliga assistansen (assistansersättningen). Det skulle innebära en katastrof för kommuner, anhöriga och den enskilde. Det här insåg Försäkringskassan och skickade då brev till regeringen. Man var då tvungen att gå ut och frysa alla tvåårsomprövningar, för att inte fler skulle bli av med sin assistans.

 

Men detta kom alldeles försent för alla som förlorat sitt beslut. Man pratar om att alla som har rätt till assistans skall få det. Men så ser verkligheten inte ut. Trots att vår regering tycks tro det. Kommunerna tar inte sitt ansvar, och alla dem som inte längre har ett beslut från Försäkringskassan står många gånger helt utan insats.

Av en kort intervju som jag läst på https://assistanskoll.se/20180308-Lena-Hallengren-ersetter-Asa-Regner.html så känns det som ersättaren har en lite mildare framtoning i frågan.

Men detta är inget annat än valstrategi från socialdemokraterna, Åsa Regnér blev obekväm efter alla turer kring assistansfrågan. Så hon måste bort innan valet.

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna

 

Niklas
//sekreterare

 

 

Dom i Kammarrätten Göteborg målnr 5705-17, bifall gällande prövningstillstånd

 

Klagande yrkar på att Kammarrätten fastställer avdraget för föräldraansvar vid tillsyn under dagtid till endast 7 timmar, som annat hjälpbehov till i genomsnitt högst 7 timmar per vecka. Klagande yrkar också på att Kammarrätten beviljar tid för kommunikation i den omfattning som sökt.

 

Klagande menar att Förvaltningsrätten inte insett att saken gäller tillsyn under dagtid och inte under natten. För överklagandet gäller endast tillsyn under dagtid samt hur stort avdrag för föräldraansvar som är korrekt enligt gällande rätt. Förvaltningsrätten har i det aktuella ärendet endast prövat tillsyn under natten vilket inte ens varit överklagat.

 

 

När det kommer till kommunikation så har klagande blivit beviljad mer tid av omsorgsnämnden i Bjuvs kommun. Men inte i den omfattning som yrkats, vilket gör att det är alldeles för lite.

 

 

Förvaltningsrätten har inte prövat frågan om ytterligare tillsyn under dagtid och föräldraansvaret omfattning för detta hjälpbehov. Kammarrätten anser att man som första instans inte ska pröva detta hjälpbehov utan visar målet åter till Förvaltningsrätten för ny prövning.

 

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

5705-17

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 7139-17, bifall gällande tillfällig utökning av personlig assistans

 

 

Klagande har ett beslut från Försäkringskassan på 15 timmar och 34 minuter per ledig dag och 10 timmar och 24 minuter per skoldag. Då klagande varit hemma sjuk ifrån skolan under en vecka, så gör man en ansökan om tillfällig utökning hos omsorgsnämnden i Hässleholms kommun. Nämnden avslår ansökan med motiveringen att den inkommit försent, det vill säga en tidsperiod efter det som ansökan avser.

 

Men det som man har missat från kommunens sida är att klagande kan visa på att assistans utförts den aktuella tiden vilket också kan styrkas i det här fallet.

 

Förvaltningsrätten menar att det är inte är deras sak att ta ställning till om förutsättningar för rätt ersättning är uppfyllda. Därför visar man ärendet åter till omsorgsnämnden i Hässleholms kommun. Som får avgöra ersättnings omfattning i det här fallet.

 

 

LSS lagen innehåller inga regler när och var en ansökan ska göras. Det finns t.ex inget förbud i lagen om att ansökan kan göras retroaktivt. Då man som i det aktuella fallet blir sjuk, vilket inte kan förutses så måste en ansökan kunna göras i efterhand.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

Malmö_FR_7139-17_Dom_2018-02-15

 

Behöver ni hjälp att göra en överklagan, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Jönköping målnr 614-17, bifall gällande assistans vid sjukhusvistelse

 

Klagande har ett svårt funktionshinder som innebär att hon inte kan sätta sig upp själv, hon kan inte ens vrida på huvudet. Vilket gör att hon måste ha någon nära sig hela tiden. Under sjukhusvistelsen så har hon upprepade gånger kräkts och utan någon vid sin sida, så skulle hon ha kvävts. Sjukhuspersonalen tog endast hand om inställning av dropp, smärtlindrig och andra saker som var relaterade till varför hon var inlagd.

 

 

Klagande ansöker om fler assistanstimmar för att kunna ha sina assistenter hos sig på sjukhuset. Detta avslår Socialnämnden i Hofors kommun. Hon har totalt sökt om 131,5 timmar för assistans på sjukhuset. Tidigare bara varit beviljad 25 timmar, kammarrätten anser dock att hon pga av sin svåra problematik ska ha rätt till ytterligare 106,5 timmar.
Hon klarar inte av att sätta sig upp utan dubbelassistans, och kan som sagt lätt kvävas vid kräkningar utan omedelbar hjälp. Vill ni läsa Domen i sin helhet så finns den i en länk här nedan:

 

Jönköping_KR_614-17_Dom_2018-02-05

 

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut eller ansöka om assistans? Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 3558-17, bifall gällande assistansersättning

 

Klagande yrkar på att han behöver ständig tillsyn då han vistas i skolan, pga av självskadebeteende, som kan utlösas då han blir exalterad, stillasittande samt passiv.
Han saknar också helt förmåga att kunna tillgodose sina grundläggande behov och påkalla hjälp eller ens bedöma när han är i behov av hjälp. Precis som styrkt i läkarintyg av överläkare T Börsbo så kan man inte lämna en person som agerar som ett litet barn utan tillsyn.

 

 

Att mamman sagt i Förvaltningsrätten att sonen kan lämnas ensam i olika rum hemma, för kortare perioder om någon tittar till honom med jämna mellanrum. Så är inte det relevant då personen är i behov av ständig tillsyn och hans mamma jobbar heltid som sjuksköterska och kan omöjligt finnas till hands. När man är 19 år finns inget föräldraansvar, och man ska kunna klara sig på egen hand. Men i detta fallet så är personens kognitiva beteende som ett barns, och är därför i behov av ständig tillsyn.

 

 

 

Kammarrätten anser att det då framkommer av utredningen att klagande fungerar som ett barn i förskoleåldern så har han svårt att förstå risker och konsekvenser av sitt handlande. Han kan också skada sig själv när han blir orolig eller exalterad, vilket gör att han inte kan lämnas ensam särskilt länge. Man meddelar därför bifall till överklagan.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan:

Stockholm KR 3558-17 Dom 2018-02-01

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller att göra en ansökan. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Niklas
sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Linköping målnr 263-17, bifall gällande personkretsbedömning

 

Försäkringskassan beslutar att inte ändra sitt beslut i november 2017 gällande assistansersättning. Klagande yrkar på att beslutet ska inhiberas så att han har fortsatt rätt till assistansersättning.
Han har så stora fysiska funktionshinder att det är ingen tvekan han uppfyller alla kriterier inom LSS. Klagande åberopar tidigare ADL bedömning samt kompletterande läkarintyg för att styrka sin sak.

Förvaltningsrätten tar upp målet direkt till avgörande, därför finns ingen tid för att beakta för yrkandet av inhibition.

Det är helt ostridigt att klagande har ett varaktigt funktionshinder, då han är helt förlamad i nedre extremiteter. Även den smärta som klagande har i nacke och axlar anses som varaktigt i LSS mening. Pga av denna smärta kan han inte lyfta armarna över horisontalplan. Inte ens den smärtstillande medicin som har skrivits ut hjälper klagandes smärtproblematik. Ingenting i den medicinska bevisningen talar för en förbättring, därför kan det anses som ett varaktigt funktionshinder.
 

 

 

Klagande behöver hjälp med på och avklädning, förflyttningar, ändra läge i sängen, även hjälp med hygien pga smärtor samt övriga behov som att städa, göra inköp och tvätta.
Förvaltningsrätten visar målet åter till Försäkringskassan för att utreda klagandes rätt till assistansersättning.

 

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk här nedan:

 Linköping FR 263-18 Dom 2018-01-19

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller göra en ansökan?

Kontakta oss på Assistansjuristerna

//Niklas
sekreterare

 

Dom i Kammrrätten Jönköping målnr 1109-17, bifall gällande tillhörighet av personkretsen

 

Klagande har ett funktionshinder där det saknas behandlingsformer. Hon har provat smärtlindring, akupunktur och sjukgymnastik utan att visa några förbättringar. Tillståndet måste anses vara varaktigt och orsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon har varit sängliggande i två år, men ända anser nämnden i Borås Stad att förbättringar kan ske med rätt specialister. Trots att läkare gjort oberoende bedömningar om att ingen förbättring av tillståndet kan ske.

 

 

Nämnden i Borås Stad anser ända att hon inte tillhör personkretsen inom LSS. Tyvärr väljer senare Förvaltningsrätten att gå på kommunens linje. Med motiveringen att den medicinska utredningen är för gammal och inte tillräcklig för att göra gällande att hon tillhör personkretsen. Därför väljer Förvaltningsrätten att meddela avslag i målet.

 

 

Kammarrätten anser däremot att klagande lider av stora smärtor och att detta är styrkt av arbetsterapeut. Vidare menar rätten att det sammantagna medicinska underlaget inte kan
vara frågan om ett funktionshinder av tillfällig natur. Då klagandes svårigheter är stora och orsakar betydande problem i den daglig livsföringen så tillhör hon personkretsen anser Kammarrätten.

Vill ni läsa Domen i sin helhet, så finns den i en länk nedan

Jönköping_KR_1109-17_Dom_2018-01-22

 

Vill ni ha hjälp att överklaga ett beslut, eller ansöka om assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 8520-17, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

 

Socialnämnden i Haninge kommun beslutar i februari 2017 att avslå klagandes begäran om insatser enligt LSS, med motiveringen att dem redan tillgodoses genom Försäkringskassan.
Klagande överklagar beslutet och tycker att socialnämnden i Haninge kommun brustit i sin utredningsskyldighet och skyldighet att motivera sitt beslut. Hon yrkar på att få kostnader för personlig assistans för personlig assistans upp till 152 timmar i veckan.

 

Något mycket ovanligt sker i denna Dom, socialnämnden i Haninge går på klagandes linje och återtar ärendet för fortsatt handläggning. Det här är mycket ovanligt att man ser.

 

 

I den här domen så får man ingen bakgrunds fakta gällande klagandes funktionshinder eller sjukdomshistoria. Det som dock går att fastslå är att den måste vara av mycket allvarligt slag, då kommunen genast går på klagandes linje och tar tillbaka ärendet. När det gäller kostnader så är kommunerna väldigt sällan samarbetsvilliga. Att man inte vill hjälpa den enskilde trots avsaknad av insatser kunde vi se i Kalla Fakta på tv4 i måndags. Man struntar totalt i den skyldighet man har att fungera som ett skyddsnät för den enskilde när den statliga assistansen dras in.

 

Vill ni läsa domen sin helhet så finns den i en länk nedan:

 

Stockholm FR 8520-17 Dom 2018-01-15

 

Behöver ni hjälp att överklaga ett beslut, eller skriva en ansökan om personlig assistans. Kontakta oss på Assistansjuristerna.

Niklas
//sekreterare